Worship

 

Servants Prep Course

 

Current Class (2007-2009)

 
 
         

Course Attendance to Date :

 

Peter Makar

66%    
  Anthony Michael 39%    
  Matthew Awad 45%    
  Merette Mikhail 84%    
  Mary Mankarious 55%    
  Alexis Menias 45%    
  Andrew Makar 77%    
  Abraam Messieha 80%    
  Vereena Messieha 80%    
  Monica Makar 80%    
 

First Semester Scores

    Exam Writing Ten Min. Activity Memory
 

Peter Makar

64        
  Anthony Michael 71        
  Matthew Awad 59        
  Merette Mikhail 58        
  Mary Mankarious N/A        
  Alexis Menias 51        
  Andrew Makar 57        
  Abraam Messieha 43        
  Vereena Messieha 73        
  Monica Makar 43        
 

Second Semester Scores

    Exam Writing Ten Min. Activity Memory
 

Peter Makar

53        
  Anthony Michael N/A        
  Matthew Awad 51        
  Merette Mikhail 56        
  Mary Mankarious TBA        
  Alexis Menias 34        
  Andrew Makar 66        
  Abraam Messieha 59        
  Vereena Messieha 64        
  Monica Makar 46        
 

Third Semester Scores

    Exam Writing Ten Min. Activity Memory
 

Peter Makar

         
  Anthony Michael          
  Matthew Awad          
  Merette Mikhail          
  Mary Mankarious          
  Alexis Menias          
  Andrew Makar          
  Abraam Messieha          
  Vereena Messieha          
  Monica Makar          
 

Fourth Semester Scores

    Exam Writing Ten Min. Activity Memory
 

Peter Makar

         
  Anthony Michael          
  Matthew Awad          
  Merette Mikhail          
  Mary Mankarious          
  Alexis Menias          
  Andrew Makar          
  Abraam Messieha          
  Vereena Messieha          
  Monica Makar